Kurser

Arbetslagutbildning

Denna kurs vänder sig till all verksam personal på fritidshemmet och sker vid tre kurstillfällen.

Uppdraget

Kurstillfälle ett innehåller föreläsning och praktiskt inriktade workshops om det förstärkta lärandeuppdraget, det pedagogiska innehållet samt uppdraget att möjliggöra barnets identitetsutveckling och att skapa en meningsfull fritid för alla barn på fritidshemmet. Nedan följer några programpunkter.

 • Är arbetslaget förtrogna med verksamhetens kärna?
 • Kompletterar fritidshemmet utbildningen i förskoleklass och skola? Hur säkerställer vi det?
 • Vilka utmaningar har vi?
 • Hur främjar vi allas delaktighet och barns inflytande? Vilka vertyg använder vi för att ta reda på att barnen faktiskt har inflytande?
 • Vår pedagogiska atmosfär
 • Lek och skapande
 • Handlingsplaner – arbetsplan, likabehandlingsplanen, utvecklingssamtal och elevernas åtgärdsprogram
 • Hur ser arbetslagets möjligheter ut för att gemensamt planera, följa upp och utveckla verksamheten
 • Inre och yttre miljö
 • Aktiva pedagoger och vuxna förebilder

Det systematiska kvalitetsarbetet

Det systematiska kvalitetsarbetet på fritidshemmet handlar om att verksamheten kontinuerligt planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen.
Kursmoment 2 handlar om vad det innebär i praktiken. Nedan följer några av frågeställningarna.

 • Hur formulerar vi mål i arbetslaget? Är det mål som är möjliga att utvärdera?
 • Att använda utvärderingar till att förbättra och utveckla fritidshemmets kvalitet
 • Dokumentation för att följa upp, analysera och utvärdera verksamhetens kvalitet
 • Arbetslagets rutiner för planering, uppföljning och utvärdering med läroplanen och skollagen i fokus
 • Trygga och utvecklande miljöer
 • Föräldrasamverkan

Utveckling

Under sista kurstillfället ges arbetslaget kunskaper i kollegialt lärande och co-coaching som metod. Verktyg att ta vara på varandras kompetenser, idéer, kunskaper och erfarenheter på ett systematiskt och konstruktivt sätt. Teori blandas med praktiska exempel, demonstrationer och filmklipp. Detta knyts sedan samman med kurstillfälle 1 och 2. Arbetslaget får en gemensam plattform och tydliga verktyg för att gemensamt ta ansvar för utvecklingsarbetet och metoder för att skapa fokus och struktur i det framtida arbetet.