Bemästra förskolans uppdrag!

Barnkompetens garanterar unik och meningsfull utbildning som lönar sig och gör skillnad! Vi skräddarsyr med känsla, kompetens och kvalitet.

All vår utbildning erbjuds både digitalt och i det fysiska rummet. Vi riktar oss till fristående och kommunal verksamhet, föräldrakooperativ, personalkooperativ och pedagogisk omsorg. Inget uppdrag är för stort eller för smått. Vi garanterar ett unikt möte!

Se vårt mångfald av utbildning nedan och välj bland våra moduler som sedan skräddarsys exklusivt utifrån era behov i form:

 • Föreläsningar
 • Workshops
 • Handledning
 • Processutbildning
 • Halv- och endagsutbildning
 • Konsultation
 • Konferenser

Våra moduler

Lpfö18 – Förskolans uppdrag

Läs mer

Förskolans uppdrag fokuseras med avstamp i Barnkonventionen samt med stöd i olika perspektiv, vilandes på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Blickfånget riktas till värdegrund och målstyrd utbildning och undervisning samt relationen: vetenskapligt-omsorgsfullt-lekfullt förhållningssätt.

Modulen leder till att arbetslaget kan utveckla en gemensam riktning, där demokrati, positiv framtidstro och lek lyfts fram som viktig grund.

Jag vill veta mer

LEK

Läs mer
Den betydelsefulla leken fokuseras i den här modulen samt att utveckla konsten att leda, följa och medverka i barns möten och meningsskapande!

Lekens flertydighet samt lekens centrala plats i förskolans undervisning och utbildning förtydligas. Med utgångspunkt i styrdokument, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet beaktas betydelsen av lek liksom vikten av uppmärksamma pedagoger.

Modulen leder till att arbetslag kan utveckla förståelse för hur och varför lek är viktigt för barn.  Förhållningssätt, pedagogroller samt konkreta strategier lyfts fram på ett tydligt sätt.

Jag vill veta mer

Förskollärarens ledarskap

Läs mer

Med utgångspunkt i styrdokument, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet beaktas betydelsen av lek liksom vikten av uppmärksamma pedagoger.

Modulen leder till att arbetslag kan utveckla förståelse för hur och varför lek är viktigt för barn. Förhållningssätt, pedagogroller samt konkreta strategier lyfts fram på ett tydligt sätt.

Jag vill veta mer

Barnskötarens roll

Läs mer

Modulen fokuserar förståelse för förskolans läroplan och innehåll, liksom barnskötaren och arbetslagets uppdrag.

Omsorg, utveckling och lärande står i fokus, liksom grundläggande värden och demokrati i förskolan. Här beaktas frågorna: Vad innebär det att vara förskolebarn år 2020? Vad innebär det att arbeta i förskolan år 2020?

Modulen leder till att barnskötaren och arbetslaget kan utveckla kompetens kring att hantera uppdragets vardagliga handlingar.

Jag vill veta mer

Processinriktat arbetssätt

Läs mer

I den här modulen sätter vi luppen på process och en verksamhetsidé som eftersträvar ett processinriktat arbetssätt. Vi kommer att fokusera arbetslagets gemensamma hållning gällande barnsyn, kunskapsyn, förhållningssätt och värdegrund.

Här fokuseras relationen mellan organisation, aktivt närvarande pedagoger, gemensamt innehåll, pedagogisk dokumentation, barns och familjers aktörskap samt barns möten med platser i och utanför förskolan. Reflektionskultur och demokratiska processer lyfts också fram!

Modulen vänder sig till alla i arbetslaget som önskar utveckla ett processinriktat arbetssätt där barns idéer, intressen och inflytande tas till vara och ligger till grund för planeringen av förskolans utbildning och undervisning. Vilka tillägg och erbjudanden kan pedagogerna då behöva fokusera i form av tid, rum och ro?

Jag vill veta mer

Retoriklek, rörelse och drama

Läs mer

”Få barn och ungdomar når upp till rekommendationen om fysisk aktivitet”; hur påverkar dessa forskningsresultat arbetslagets förhållningssätt kring rörelse samt planering av lek, rörelse och drama för och ihop med barn?

I den här modulen tydliggörs relationen mellan rörelse och lekens drivkraft, liksom fokus på motorik och motivation. Här ges konkreta exempel på hur lek kan stimulera fantasi, inlevelse och sociala förmågor. Blicken riktas mot drama och dess betydelse, både som medel för språkutveckling och relationsskapande, och som eget värdefullt innehåll.

Modulen vänder sig till alla i arbetslaget som önskar entusiasmera och stödja barn att våga och vilja skapa relationer och kommunikation med och tillandra. Pussebitar som hjälper oss att bemästra uppdraget att vara förebilder!

Jag vill veta mer

Kollegialt lärande

Läs mer

Denna moduls syfte är att visa på hur man kan leda en framgångsrik utvecklingsprocess i verksamheten med utgångspunkt i det kollegiala lärandet. Reflektionskultur, lyhördhet, ledarskap och självständighet blir viktiga hörnstenar som fokuseras.

Vi kommer att visa hur denna praktiska modell går till och möjliggöra att det kollegiala lärandet kan äga rum lokalt på den egna förskolan. Vi visar också hur arbetslaget kan säkerställa att analysen och reflektionen kopplas till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Jag vill veta mer

Omsorg, utveckling & lärande

Läs mer

Denna modul fokuserar tankefiguren omsorg, utveckling och lärande som en helhet. Med utgångspunkt i styrdokument, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ges konkreta exempel som tydliggör begreppen var för sig, men framförallt relationen dem emellan.

Vad innebär den ansvarsfulla omsorgen?
Vad innebär omsorg-utveckling-lärande?
Vad blir arbetslagets uppdrag gentemot inidviden och gentemot barngruppen?

Modulen blir hjälpsam för arbetslaget att bemästra hela förskolans uppdrag. Dokumentation och utvärdering, liksom olika teoretiska utgångspunkter om lek och sociala relationer, blir viktiga aspekter att synliggöra.

Jag vill veta mer

Hållbar utveckling

Läs mer

Den här modulen fokuserar hållbarhetsfrågor med utgångspunkt i styrdokument, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ett brett hålbarhetsperspektiv fokuseras med stor förankring i vardagen på förskolan.

På vilka olika sätt kan vi förstå hållbar utveckling; med relevans för förskola och barn igår, idag och imorgon?
Hur kan förskolans utbildning utgå ifrån de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga?
Vad har hållbar framtid att göra med demokratiska processer?
Hur kan alla i arbetslaget möjliggöra för förskolebarn att få ingå i stabila och hållbara relationer?

Agenda 2030 har 17 globala mål för hållbar utveckling. Modulen lyfer fram betydelsefulla aspekter och konkreta strategier som blir viktiga för arbetslaget att reflektera kring och utvärdera för att utveckla så kallad ”handlingskompetens för hållbar utveckling”.

Jag vill veta mer

Förskolegården

Läs mer

Modulen sätter luppen på förskolegården; med utgångspunkt i styrdokument, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Här fokuseras förskolegården som en arena och utbildningsplats för lek, möten och samspel mellan människor, djur, miljö och material.

Vi reder ut skillnaden mellan förskolegård och lekpark samt lyfter fram vikten av pedagogisk idé, utomhuspedagogik och estetisk dimension. Exra fokus förläggs på naturen som bidragande faktor till ekosystemtjänster samt barns möjligheter till att få och kunna vara i naturen, agera i naturen och vara för naturen.

Modulen tar följande frågeställningar i beaktande: Vilka möjligheter och begränsningar kan förskolegårdar ge? Vilka förutsättningar blir viktiga i utformandet av och förhållningssättet kring förskolegården som utbildningsplats? Hur kan förskolans närområden bli villkorande?

Jag vill veta mer

Programmering

Läs mer

Den här modulen vänder sig till dig som är i startgroparna att börja med programmering i barngruppen. Du kommer att få konkreta tips och idéer samt praktiskt få pröva på att programmera på ett enkelt och lekfullt sätt både analogt och digitalt

Vi kommer att visa att programmering är ett roligt och utvecklande verktyg i förskolans utbildning som bland annat kan stödja barns språkutveckling och matematiska förmåga samt hur digital lek kan utveckla barns samarbete och kommunikation.

Jag vill veta mer

Inskolning

Läs mer

Ett nytt barn ska skolas in på förskolan och nya tillitsfulla relationer ska skapas och upprätthållas. Vad blir viktigt att tänka på då och hur går vi tillväga för att utveckla förtroendefulla kontakter mellan förskola och hemmet?

Modulen fokuserar förståelse för omsorgen om både nytillkomna barnet och dess vårdnadshavare men också omsorgen om det ansvarsfulla mötet som arbetslaget behöver utveckla kunskap om och ansvar för.

Följande frågeställningar tas i beaktande under modulen: Vad innebär det att skapa trygga och lyhörda inskolningar? Hur kan barnets och familjens introduktion till förskolan bli en trygg och utvecklande process? Vad innebär det att vara en känslomässigt engagerad pedagog och hur blir inskolningen hela arbetslagets ansvar?

Jag vill veta mer

Sociala relationer

Läs mer
 • Lågaffektivt bemötande
 • Konflikthantering
 • Professionella samtal
 • Kommunikation

Att lära sig kommunicera är A och O! ’Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften”, står det i Lpfö18.

Den här modulen riktar sin uppmärksamhet till att stödja barn i att hantera och självständigt lösa konflikter, med stöd och stimulans från närvarande och guidande pedagoger. Här riktas fokus mot hur arbetslaget kan göra förhandlingsstrategier och förhandlingstaktiker till vardag ihop med varandra och barnen samt vad som krävs för att pedagoger ska kunna guida och entusiasmera barn till att vilja, våga och kunna gå-i-dialog med varandra och oss vuxna.

Följande frågeställningar kommer att hamna i blickfånget och modulen kommer att ge konkreta exempel som ger svar på desa frågor:
– Vad innebär ett Lågeffektivt bemötande och hur går det konkret till?
– Hur kan närvara och medla blir stödjande och stimulerande pedagogpositioner?
– Professionella samtal, konkreta modeller och metoder presenteras

Jag vill veta mer

Barnkonventionen i förskolan

Läs mer

Modulen syftar till att ge all pedagogisk personal en översikt av vad Barnkonventionen och dess principer innebär i förskolan och samtidigt ge inspiration och konkreta verktyg för hur vi både individuellt och i arbetslaget kan arbeta för att de främjas och uppfylls.

Vi fokuserar på hur pedagoger i förskolan kan öka sin förståelse och kunskap om Barnkonventionen både utifrån ett barnperspektiv och barns perspektiv. Modulen leder till att arbetslaget kan utveckla en gemensam riktning med stöd i Barnkonventionen, Lpfö18 samt utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Jag vill veta mer

Språkutvecklande arbetssätt

Läs mer

I den här modulen sätter vi luppen på att förstå hur språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Det gör vi genom att fokusera valda innehåll som vi vet kan bli avgörande för barns språkutveckling och identitetsskapande, med stöd i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

– Ett innehåll som lyfts fram är: hur lek kan utveckla sociala förmågor som relationsskapande, utvecklande av gemenskap, samarbete och kommunikation.
– Ett annat innehåll som lyfts fram är: hur berättande, högläsning, literacy och drama i olika former möjliggör barns intresse för ”språkande”.
– Ett tredje innehåll som lyfts fram är: betydelsen av språklekar och motivationen till att våga och vilja språka. Att möjliggöra lättare lässtart.

Modulen ger arbetslag kunskaper om barns rätt till språk och kommunikation i ett demokratiskt samhälle samt konkreta strategier som kan leda till att pedagoger kan utveckla en gemensam riktning, där stimulerande förhållningssätt, konkreta arbetssätt och språkutvecklande miljöer ligger till grund.

Jag vill veta mer

Pedagogiska miljöer

Läs mer

Modulen sätter luppen på pedagogisk miljö; en av de viktigaste kvalitetsaspekterna i förskolan. Där finns också roten till vår pedagogiska idé. I en förskola måste tid och rum vara noga genomtänkta, så att barn ska vilja och våga leka, lära, utvecklas och samspela.

Här ges konkreta exempel och analysverktyg utifrån följande aspekter: Hur kan vi göra nulägesanalyser? Hur kan vi formulera mål? Hur kan vi utvärdera arbetet med våra pedagogiska miljöer?

Modulen leder till kunskaper om hur vi kan läsa lärmiljön utifrån läroplanen och hur vi kan utforma smarta lösningar och inspirerande mötesplatser.

Jag vill veta mer

Digital kompetens

Läs mer

Den här modulen riktar blickfånget mot digital kompetens och balansen mellan ett kreativt och kritiskt förhållningssätt, med utgångspunkt i styrdokument, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Här lyfter vi fram konkreta tips och metoder kring förändringsledarskap samt visar hur förskolan kan digitaliseras så att alla barn i förskolan får adekvat digital kompetens.

Blicken riktas mot vad de nya skrivningarna i Lpfö18 kan betyda i praktiken samt vad uttrycket adekvat digital kompetens faktiskt innebär, för arbetslaget och för barn i förskolan. Ytterligare aspekter som fokuseras är relationen mellan digitalisering och barns inflytande och delaktighet samt hur pedagoger kan organisera för detta. Lärplatta och appar som stöd för barns utveckling, lek och lärande ges också uppmärksamhet. Modulen ökar arbetslagets kompetens inom digitalisering i förskolan och ger dig fler verktyg att arbeta med digitalisering och utveckla din undervisning.

Jag vill veta mer

Estetik & ateljékultur

Läs mer

Den här modulen sätter luppen på estetik och dess betydelse, inte enbart som medel för lärande inom andra ämnen, utan likväl som eget värdefullt innehåll.

Vilken betydelse har estetik?
Hur ser barns estetiska uttryckssätt ut?
Hur kan pedagoger iscensätta tid, rum och ro för skapande och ateljékultur?
Vad innebär estetiskt utforskande och hur kan det konkret gå till i förskolans miljö?
Vilken materialkännedom och vilka estetiska begrepp kan stödja arbetslaget?

Utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet fokuseras estetik och barns möten med skapande. Estetikens form, kraft, rörelse och riktning konkretiseras med exempel från förskola och med ett extra blickfång på etik.

Modulen vänder sig till alla i arbetslaget som önskar utveckla ett estetiskt förhållningssätt samt kunskaper om, med, i och genom estetiken. Pussebitar som hjälper pedagoger att bemästra förskolans uppdrag.

Jag vill veta mer

Arbetslagsutbildning

Läs mer

Ensam är inte stark i förskolan!

Den här modulen riktar sig till hela arbetslaget och sätter pedagogiskt- och kommunikativt ledarskap, kollegialt lärande, bemötande och kvalitet i centrum med fokus på olika faser i en grupps utveckling och effektivitet.

Vi sätter luppen på Lpfö18 och dess hörnstenar med arbetslagets uppdrag och en gemensam målbild som motor för att driva processerna effektivt och målinriktat framåt för en likvärdig utbildning. Utbildningen innehåller metoder och modeller, strategier och konkreta tillvägagångssätt att leda och organisera utifrån intentionerna i Lpfö18 med ett starkt team som grogrund.

Jag vill veta mer

Pedagogisk dokumentation

Läs mer

I den här modulen koncentrerar vi oss på att tydliggöra syften med pedagogisk dokumentation och processinriktat arbetssätt samt hur detta konkret kan gå till i förskolan.

Vi sätter luppen på förhållningssätt, organisaton, pedagogisk idé, pedagogisk miljö, pedagoger och barn som medkonstruktörer samt konkreta strategier och exempel från förskola.

Modulen erbjuds på grund-fördjupning-avancerad nivå. Gemensamt inom samtliga nivåer är att med stöd av pedagogisk dokumentation rikta blicken mot förskolans uppdrag, barnens lek, utforskande processer och de värdeord som Lpfö18 och Barnkonventionen vilar på.

Jag vill veta mer

Utbildning & Undervisning

Läs mer

Modulen riktar uppmärksamheten till förståelser för förskolans uppdrag gällande utbildning och undervisning. Skillnaden mellan utbildning och undervisning står i fokus, liksom vad det innebär att planera, organisera och möjliggöra för utbildning och undervisning i förskola.

Med utgångspunkt i styrdokument, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet beaktas betydelsen av att undervisning utgår från barns perspektiv, lek, intressen och behov liksom utifrån vuxnas barnperspektiv.

Analys av undervisning med anledning av att följa barns förändrande kunnande blir ett inringat område i modulen samt arbetslagets och förskollärarens särskilda ansvar.

Jag vill veta mer

Matematik i förskolan

Läs mer

I den här modulen sätter vi luppen på matematiska processer i förskolans vardag; dvs den matematik som engagerar och utmanar barn och arbetslag i vardagen.

Här fokuseras: vad som kan förstås som matematik i förskolan, hur lek och lärande ofta samverkar, hur matematik kan bli ett innehåll och en form för undervisning samt hur estetik, skapande, rörelse och kommunikation kan bli betydelsefullt för matematiska processer med barn.

Den här modulen synliggör och konkretiserar hur alla i arbetslaget deltar i och ansvarar för att utbildningen skapar förutsättningar för förskolebarn, oavsett ålder, att undersöka, använda och pröva sin omvärld genom matematikens möjligheter.

Jag vill veta mer

Demokrati med förskolebarn

Läs mer

Denna moduls syfte är att synliggöra, tydligggöra och konkretisera hur demokrati löper som en röd tråd i förskolans utbildning och vardag. Modellen ger svar på hur demokrati som begrepp kan förstås i relation till förskolan. Här fokuseras också hur demokrati, barns perspektiv och barnperspektiv liksom delaktighet och inflytande kan bli både till innehåll och form i förskolan.

Med relation till vedertagen forskning och beprövad erfarenhet ges konkreta exempel, i form av modeller, litteratur samt konreta exempel från förskolor hur demokrati kan bli till praktik.

En förutsättning för demokrati i förskolan är att förskollärare och barnskötare gemensamt deltar i och ansvarar för att utbildningen skapar villkor för förskolebarn att ges delaktighet och ansvar i utbildningens vardag.

Jag vill veta mer

Förskolans yngsta

Läs mer

Denna moduls syfte är att synliggöra de allra yngsta barnen i förskolan, dvs. här riktar vi luppen mot toddlarna och toddlarnas plats i förskolan. Ett område som flera forskare menar behöver fokuseras mer! De yngsta barnens språkande och utforskande blir ofta nonchalerat och barnens önskningar och behov tas inte alltid på allvar, eller blir ofta missförstådda!

Den här modulen lovar att ta toddlarna på allvar och modulen syftar också till att tydliggöra varför det krävs hög kvalitet på utbildning som är riktad för och med de yngsta barnen. Här fokuseras förhållningssätt, arbetssätt och organisation.

Vi sammanflätar vetenskap och styrdokument med rika, konkreta exempel på hur arbetslaget kan planera och genomföra utbildning med förskolans yngsta, med fokus på omsorg, lek, skapande, kommunikation, inskolning och undervisning.

Jag vill veta mer